N-up & PDF Imposition

In nhiều trang trên mỗi tờ giấy. A5 plan as 4-up on A3 or A4 2-up on A3

Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 2 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 200 trang hoặc 50 MB and 3 tasks per hour.