Chuyển đổi PDF sang Grayscale

Chuyển đổi văn bản và hình ảnh PDF thành grayscale

Xuất PDF để in đen trắng hoặc in offset

Tải lên tệp PDF

Các tệp được giữ chế độ riêng tư. Tự động xóa sau 2 giờ.
Miễn phí dịch vụ cho các tài liệu lên đến 200 trang hoặc 50 MB and 3 tasks per hour.

Làm thế nào để chuyển đổi tập tin PDF sang Grayscale


Below we show how to convert PDF files to black and white.

In case you’re not sure what grayscale means, it’s something that used to be in full colours and is now represented by a range of grey shades from white to black, as used in a monochrome display.

Few reasons to convert your colour PDF to grayscale are:

  1. Save on coloured printer ink. If you're printing a grayscale PDF only black ink will be used.
  2. Compress the PDF to a smaller size. Works best when the PDF contains images. Grayscale images are smaller in size than coloured ones.

Tải lên tệp của bạn

Tệp được tải lên an toàn qua kết nối được mã hóa. Tệp luôn được bảo mật. Sau khi xử lý, chúng sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Bạn không muốn tải tệp lên và muốn xử lý ngoại tuyến?
Try Sejda Desktop. Các tính năng tương tự như dịch vụ trực tuyến và các tệp không bao giờ rời khỏi máy tính của bạn.

Nhấp vào 'Tải lên' và chọn tệp từ máy tính của bạn.

Bạn có thể kéo và thả tệp vào trang.

Tệp trên Dropbox hoặc Google Drive

Bạn cũng có thể chọn tệp PDF từ Dropbox hoặc Google Drive.

Mở rộng menu 'Tải lên' và chọn tệp của bạn.

Step 2: Choose options

Use no colour ink when printing

A common reason for converting a PDF document to grayscale is to consume no coloured ink when printing it. If your PDF is grayscale, only black ink is used when you print it.

Offset printing

One of the tool features is that it can convert text to grayscale or simply black. This is handy when preparing a PDF document for offset printing.

Another feature allows skipping images altogether, leaving them in full colour, while converting to grayscale (or black) the text contents.

Ready to convert your files? Let's go!

Convert PDF to Grayscale